Neštátne lesy – Obec Trpín

13 mar, 2023

Obec Trpín uzatvorila nájomnú zmluvu so spoločnosťou M&J Business, s. r. o. v roku 2012. Po stabilizovaní porastových štruktúr a rozpracovaní obnovy naša spoločnosť v roku 2021 vrátila majetok vlastníkovi do samostatného obhospodarovania....

Biskupstvo Banská Bystrica

12 mar, 2023

Do vlastníctva Biskupstva Banská Bystrica patria aj hospodárske lesy, ktoré sa nachádzajú na severe bývalej Tekovskej župy v oblasti Pohorie Vtáčnik, Kremnické vrchy a Štiavnické vrchy. Spolu zaberajú rozlohu 4 583 ha. Ide o časť bývalého Sväopkrížskeho panstva, ktoré v minulosti spravovalo Biskupstvo Banská Bystrica. Tento majetok tvoril majetkovú základinu biskupstva o rozlohe viac než 13 800 ha....

Urbár Kopernica p.s.

12 mar, 2023

Pre pozemkovú spoločnosť Urbár Kopernica zabezpečujeme obnovu horských pastvín v lokalite Šajba v k.ú. Kopernica...

Spoločenstvo urbarialistov obce Beluj

10 mar, 2023

Obhospodarovaný majetok patrí do lesného celku Ladzany. Územie charakterizuje teplá horská klíma. Prirodzený ročný úhrn zrážok je 718 mm, v letnom polroku (LP) 399 mm. Najchudobnejšie na zrážky sú zimné mesiace (január, február, marec), zatiaľ čo najviac zrážok spadne v mesiacoch máj, jún, júl a november. V drevinovom zložení dominuje buk. Aktuálny program starostlivosti o les platí pre roky 2021 až 2030. Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2041....

Urbárska a pozemková spoločnosť Cerovo

10 mar, 2023

Zmluva o nájme lesných pozemkov bola uzatvorená s Urbárskou pozemkovou spoločnosťou Cerovo v roku 2014. Obhospodarovaný majetok patrí do lesného celku Plášťovce. Územie odvodňujú málo vodnaté vodné toky, ktoré patria do povodia Ipľa. Klímu oblasti možno charakterizovať ako teplú čo umožňuje rast teplomilnej flóry. Lesy sú predovšetkým hrabové a dubové. Vlastník požiadal o vydanie majetku do samostatného obhospodarovania od roku 2021....

Urbárske pozemkové spoločenstvo Prenčov

10 mar, 2023

Od roku 2018 obhospodarujeme lesné pozemky v UPS Prenčov v lesnom celku Antol. Aktuálny program starostlivosti je platný do roku 2030. Prvými krokmi na zverenom majetku boli naliehavé ťažby a výchova porastov s cieľom zlepšiť stabilitu a odolnosť voči škodlivým činiteľom....