Spoločenstvo urbarialistov obce Beluj


10 mar, 2023

Obhospodarovaný majetok patrí do lesného celku Ladzany.

Územie charakterizuje teplá horská klíma. Priemerný ročný úhrn zrážok je 718 mm, v letnom polroku (LP) 399 mm. Najchudobnejšie na zrážky sú zimné mesiace (január, február, marec), zatiaľ čo najviac zrážok spadne v mesiacoch máj, jún, júl a november. V drevinovom zložení dominuje buk.

Aktuálny program starostlivosti o les platí pre roky 2021 až 2030. Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2041.