Obhospodarovanie lesného majetku

Vlastníkom lesných pozemkov ponúkame možnosť obhospodarovania ich majetku za odplatu. Obhospodarujeme majetok súkromných osôb, majetok urbárskych a pozemkových spoločenstiev ako aj majetok právnických osôb.

Detail služby

Rekultivácia pôdy pôdnymi frézami

Ponúkame starostlivosť o poľnohospodárky pôdny fond. Zanedbané okraje pasienkov a lúk znemožňujú vlastníkom príp. obhospodarovateľom získavať plnohodnotnú dotáciu na obhospodarovanú výmeru podľa katastra nehnuteľnosti.

Detail služby

Obchod s drevom

Na trh uvádzame drevo všetkých drevín a akostných tried. Ponúkame Vám možnosť vstúpiť s nami do trvalého či dočasného obchodného vzťahu.

Detail služby