Obhospodarovanie lesného majetku


Vlastníkom lesných pozemkov ponúkame možnosť obhospodarovania ich majetku za odplatu (nájomné). Obhospodarujeme majetok súkromných osôb (vlastníci malých výmer lesných pozemkov), majetok urbárskych a pozemkových spoločenstiev ako aj majetok právnických osôb. Ponúkame odbornú správu (služby odborného lesného hospodára), kompletnú starostlivosť o prenajatý majetok v oblasti pestovania a obnovy lesa. Ako aj zakladanie nových mladých lesných porastov na rekultivovaných alebo novovzniknutých lesných pozemkoch.